Meet us at Scandinavian Tourist Board workshop in China jan 10

From January 25-29 Scandinavian Perspectives will participate in Scandinavian Tourist Board workshop in Hong Kong, Guangzhou, Shanghai and Beijing.